Ssh issues

One time:
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa root@192.168.8.1

Permanent:
echo -e “\tHostKeyAlgorithms ssh-rsa” >> .ssh/config

3 Likes