Ubi tar 格式的固件怎么刷机呢

用官方提供的openwrt源码编译固件,得到如下列表的文件,应该选哪个文件,怎么刷呢?

16571 config.seed
2967 openwrt-ar71xx-nand-device-gl-e750.manifest
1558016 openwrt-ar71xx-nand-gl-e750-kernel.bin
3145728 openwrt-ar71xx-nand-gl-e750-rootfs-squashfs.ubi
4454400 openwrt-ar71xx-nand-gl-e750-squashfs-sysupgrade.tar
5242880 openwrt-ar71xx-nand-gl-e750-ubi-factory.img
3014656 openwrt-ar71xx-nand-root.squashfs
1557904 openwrt-ar71xx-nand-uImage-lzma.bin
4918604 openwrt-ar71xx-nand-vmlinux.bin
4923728 openwrt-ar71xx-nand-vmlinux.elf
1572864 openwrt-ar71xx-nand-vmlinux.lzma
1568024 openwrt-ar71xx-nand-vmlinux-lzma.elf
4096 packages
1235 sha256sums

路由器当前状态:可以正常开机,和进入uboot界面
谢谢!

uboot里面刷 .img这个文件。

如果是启动到openwrt里面刷.tar